VMenu
Categories
Block

Enter Block content here...


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

Obytné

Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte

V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku – „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria.
Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ ráta v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich s modernizáciou celkovo až 29-tich autobusových zastávok.
Modernizácia zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, takisto vybavenie zastávok označníkmi a LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tieto informačné tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek MHD. Zároveň všade tam kde treba budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich (v zmysle platnej legislatívy) a tiež osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch, so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky.
Celková výška investície do modernizácie zastávok predstavuje sumu jedného milióna Eur, pričom financovanie je zabezpečené z prostriedkov EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) a spolufinancované z vlastných zdrojov mesta Košice. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

www.kosice.sk/article.php?id=21999

Pre zobrazenie najnovšie pridaných fotografií, kliknite na fotku vyššie…

——————————————————————————————————–

Rekonštrukcia autobusovej zastávky Považská, Nová nemocnica

DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z dôvodu komplexnej rekonštrukcie bude od pondelka 5. novembra 2018 od 7:00 hod autobusová zastávka Považská, Nová nemocnica smer Trieda SNP  dočasne premiestnená.

Ide o zastávku pred hlavným vchodom do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura , na ktorej bežne zastavujú linky 12, 17, 36, 57 a nočná linka N2. Tie budú počas rekonštrukcie zastavovať o cca 100 metrov ďalej v smere jazdy, za výjazdom z parkoviska nemocnice.

Modernizácia zastávky je financovaná z projektu MMK  „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“,  rekonštruovať sa ich bude celkom 29.

www.dpmk.sk/aktuality/2018/rekonstrukcia-autobusovej-zastavky-povazska-nova-nemocnica

———————————————————————————————–

V pondelok (29. 10. 2018) sa začína v meste modernizácia vybraných autobusových zastávok MHD

Prvou, ktorú začne zhotoviteľ (Eurovia) modernizovať bude zastávka „Nová nemocnica“, z ktorej jazdia spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) smerom do centra mesta. Ako náhradná bude pre cestujúcu verejnosť slúžiť konečná zastávka linky č. 18 na Triede SNP (vpravo smer kino Družba), neďaleko križovatky. 
Košičania môžu využiť na cestu do centra mesta nielen spomínanú konečnú zastávku osemnástky, odkiaľ sa ten – ktorý spoj po nástupe cestujúcich vráti na pôvodnú trasu v mieste najbližšieho prejazdu cez električkovú trať, ale napríklad aj neďalekú zastávku MHD na Ondavskej ulici (smer centrum mesta), len pár metrov od Považskej.
V rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ má byť v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich zmodernizovaných celkovo 29 autobusových zastávok. Modernizácia zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, takisto vybavenie zastávok označníkmi a LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tieto informačné tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek MHD. Zároveň všade tam kde treba budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich (v zmysle platnej legislatívy) a tiež osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch, so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky.

Celková výška investície do modernizácie zastávok predstavuje sumu jedného milióna Eur, pričom financovanie je zabezpečené z prostriedkov EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) a spolufinancované z vlastných zdrojov mesta Košice. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Zoznam zastávok, ktoré sa budú modernizovať:
Staničné námestie: 5 nástupíšť;
Námestie osloboditeľov: 3 nástupištia, obojsmerne, riešené budú len informačné tabule;
SOŠ automobilová: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Krajský súd len informačná tabuľa;
Námestie Maratónu mieru: 1 nástupište, smer Mojzesova ulica;
Dom umenia: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Stará nemocnica len informačná tabuľa;
Krajský súd: 1 nástupište, smer Moldavská ulica;
OD Mier: 2 nástupištia, obojsmerne;
Amfiteáter: 2 nástupištia, obojsmerne;
Stará nemocnica: 1 nástupište, smer Dom umenia;
Nová nemocnica: 2 nástupištia, obojsmerne;
Spoločenský pavilón: 1 nástupište, smer SOŠ Dopravná len informačná tabuľa;
Zupkova – Dargovských hrdinov: 1 nástupište, smer Hlinková ulica;
KVP – Miestny úrad: 1 nástupište, smer Moskovská trieda;
Hlavná pošta: 2 nástupištia , obojsmerne, len informačná tabuľa;
Magistrát mesta Košice: 2 nástupištia, obojsmerne;
Železníky: 1 nástupište, smer Rastislavova ulica.

Nasledujúci týždeň, od 5.11.2018, sa začne modernizácia autobusovej zastávky „Nová nemocnica“, smer Ipeľská ulica. O mieste dočasnej náhradnej zastávky budeme verejnosť včas informovať .

www.kosice.sk/article.php?id=21950

hjkhjk

Územie je vymedzené zo severnej a severozápadnej strany areálom Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, zo západnej strany areálom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, z južnej komunikáciou Ondavská, za ktorou ja areál školských internátov na ul. Medická, z východnej strany zástavbou terasových domov na ul. Belanská.

Návrh obytnej zóny tvorí 5 bytových domov s 225 bytmi a priestorovú rezervu objektov občianskej vybavenosti (nie je predmetom predloženej PD pre stavebné povolenie). Bytové domy BD1-BD4 budú mať 8 nadzemných podlaží a bytový dom BD5 bude mať 7 nadzemných podlaží. Bytové domy BD2 a BD3 budú mať spoločné 1.NP. Tak isto budú mať spoločné 1.NP aj bytové domy BD4 a BD5. Bytový dom BD1 bude samostatný.Verejný priestor medzi objektmi ponúka aj detské ihriská, travnmaté a spevnené plochy, ako aj plochy využiteľné pre komunitné aktivity

Dopravne bude areál obytného súboru NT3 prístupný z ul. Ondavskej dvomi novými vjazdmi. Parkovanie je z väčšej časti vyriešené na úrovni ulice, kde sa parkovacie miesta striedajú s plochami zelene. Zvyšný počet parkovacích miest je umiestnený na 1. nadzemnom podlaží navrhovaných bytových domov. Spolu je navrhnutých 318 stojísk (168 stojísk na teréne a 150 stojísk na 1. NP).


Pre zobrazenie najnovšie pridaných fotografií, kliknite na fotku vyššie…

Kapacity stavby:
plocha pozemku 18 848,0 m2
zastavaná plocha bytových domov celkom 5 919,6 m2
obostavaný priestor celkom 87 900,0 m2
celková podlahová plocha bytov 20 267,0 m2
celková úžitková plocha bytov 14 571,5 m2
celková obytná plocha bytov 10 357,6 m2

Zastavaná plocha jednotlivých bytových domov:
SO BD1 Bytový dom 1 224,7 m2
SO BD2 + BD3 Bytový dom 2 290,8 m2
SO BD4 + BD5 Bytový dom 2 404,1 m2

Počet bytov spolu: 225
Objekt SO BD1 Bytový dom 39 bytov
Objekt SO BD2 Bytový dom 51 bytov
Objekt SO BD3 Bytový dom 51 bytov
Objekt SO BD4 Bytový dom 51 bytov
Objekt SO BD5 Bytový dom 33 bytov

Uvažované typy bytov a ich predpokladané výmery (úžitková plocha) v navrhovaných objektoch bytových domov:
Objekt BD1 (byty na 2-8 NP)
2i. byt 53,1 m2 12 bytov
3i. byt 80,0 m2 12 bytov
3i. byt 80,2 m2 2 byty
4i. byt 101,8 m2 12 bytov
4i. byt 119,5 m2 1 byt
Spolu BD1 39 bytov

Objekt BD2, BD3, BD4 (byty na 2 – 8 NP)
1,5i. byt 36,7 m2 12 bytov
2i. byt 50,9 m2 12 bytov
2i. byt 57,8 m2 12 bytov
3i. byt 77,6 m2 12 bytov
3i. byt 78,1 m2 2 byty
4i. byt 115,8 m2 1 byt
Spolu BD2 51 bytov
Spolu BD2 –BD4 153 bytov

Objekt BD5 (byty na 2-7 NP)
2i. byt 53,1 m2 10 bytov
3i. byt 80,1 m2 10 bytov
3i. byt 80,2 m2 2 byty
4i. byt 101,8 m2 10 bytov
4i. byt 119,4 m2 1 byt
Spolu BD5 33 bytov

Celková úžitková plocha bytov: 14 571,5 m2

www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=58604

www.novaterasa.sk

Vizualizácie:
www.morocztacovsky.sk
reality.etrend.sk/byvanie

Mapa